Starting Grid (Qualification Time)
126-M.Fieseler   
1:24.18    260-nv.Dennis
   1:24.32
314-[LCS-R]Tex   
1:24.72    446-Kislama®
   1:24.78
510-HoR Mensa   
1:24.91    630-[WCL] J.Katila
   1:25.11
708-RTSW Aiwolf   
1:25.22    847--[BC]-K.Adam
   1:25.32
921-[TC-R] Luke   
1:25.36    1036- -[BC]- Berndi
   1:25.46
1135--[BC]- Jan-Ole   
1:25.48    1291-EM.totwina
   1:25.55
1331-[WCL] T.Soini   
1:25.64    1463-Dietmar
   1:25.69
1524-ABR johneysvk   
1:25.92    1628-HoR Joker
   1:25.94
1753-K.Johansen   
1:25.97    1877--[BC]- Grundi
   1:26.11
1925-BM//Nupe   
1:26.15    2005--[BC]- HaiTauR
   1:26.21
2120-RTSW ICE   
1:26.46    2297-9397
   1:28.50
2370-ABR Gutholz   
1:29.06